Ekibimiz

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel ile ilgili görev tanımları aşağıdaki gibidir;

1. Müdür

   Ali Osman ASILSOY (Çevre Mühendisi)

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Beşiktaş Belediye Başkanı' na veya Başkan' ın görevlendireceği Başkan Yardımcılığı' na bağlı olarak görev yapar. Müdürlük yönetmeliğinde belirtilen görevlerini gereken özen ve çabuklukla yerine getirir. Ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde sürdürülmesini sağlar.

2. İdari İşler Birimi (Kalem)

  • İdari Personel / 3 kişi 

​   Gülay EJDER (Memur), Kadriye KAYAN (Projeler Sorumlusu)

Müdürlüğe gelen-giden tüm evrak akışından (elden, uKBS üzerinden, mobilden ve e-posta yolu ile); kurum mevzuatı, kanunlar ve bu kanunlara bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gerektiği şekilde yerine getirilmesinden; bağlı bulunduğu müdüre karşı sorumludur.

3. Atık Yönetimi Birimi

  • Teknik Personel / 2 kişi

​   Can N. ÇEPİK (Çevre Mühendisi), Esra ÇAVUŞOĞLU (Çevre Mühendisi)

  • Saha Personeli / 2 kişi 

Mustafa DİL (Saha Personeli), Ertan YERLİ (Saha Personeli)

  • Zabıta Personeli /1 kişi

​   Fatma BİLTEKİN (Zabıta Memuru)

Ambalaj atıkları yönetim planını yapar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylatır. Kaynağında ayrı toplama çalışmalarını ve protokol dahilinde çalışılan tesisteki ayrıştırma/değerlendirme çalışmalarını kontrol eder. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş TAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürütür. E-Atıkların kaynağında ayrı toplanması için çalışmalar yürütür. Deniz temizleme çalışmalarını kontrol eder, denetimler gerçekleştirir. Mevzuat gereği Belediyemize özel atıkların kontrolüne ilişkin verilen tüm sorumlulukları yerine getirir.

4. Çevre Denetimi Birimi

  • Teknik Personel /1 kişi

Asuman SOFUOĞLU (Çevre Mühendisi),

  • Zabıta Personeli / 2 kişi

Bahtiyar KAPLAN (Zabıta Komiser Yrd.), Hasan SÖNMEZ (Zabıta Komiseri)   

Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığı çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde denetler. Sıhhi ve gayrisıhhî işyerlerin ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında çevre kirliliği açısından denetimini yapar, eksikliklerini tespit eder ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlar. Çevre kirliliği ile ilgili birime gelen şikâyetleri mahallinde inceler ve şikâyet konularının mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesini sağlar. Bitkisel ve madeni atık yağ çalışmalarını protokol dahilinde çalışılan firma ile yürütür.

5. Enerji Verimliliği Birimi

  • İdari İşler / 2 Kişi

   Nurgül USTAOĞLU (Memur), Berkay BAĞDATLI (İdari Personel)

Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Beşiktaş Belediyesi'nin her türlü faaliyetlerinde enerji tasarrufu ve enerji verimliliği projeleri ile güneş, rüzgar, biyogaz ve biyokütle, jeotermal vs. yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak, Beşiktaş Belediyesi yatırımlarına işbirliği hizmetlerinde bulunmak, Beşiktaş Belediyesi şirketleri ve alt yüklenicilerine proje ve proje danışmanlığı yapmak, eğitim vermek ve eğitim düzenlemektir.

 


Büroda görev alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline, Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası telefonunu tuşladıktan sonra (+90 212 319 42 42) aşağıdaki dahili numaraları kullanarak ulaşabilirsiniz;

İSİM GÖREV DAHİLİ NO.
Ali Osman Asılsoy Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 2122
Asuman Sofuoğlu Çevre Mühendisi 3039
A. Esra Çavuşoğlu Çevre Mühendisi 3041
Can N. Çepik Çevre Mühendisi 3044
Nurgül Ustaoğlu İdari Personel 3042
Berkay Bağdatlı İdari Personel 4262
Kadriye Kayan İdari Personel 3046
Hasan Sönmez Zabıta Komiseri  
Bahtiyar Kaplan Zabıta Komiser Yrd.  
Fatma Biltekin Zabıta Memuru  
Ertan Yerli Saha Personeli  
Mustafa Dil Saha Personeli